LITERACKI ¦LˇSK - Górny ¦l±sk w literaturze. Literaci Górnego ¦l±ska
Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

informacje ogólne, teoria - pisarze, poeci - Ligoniowie - Wilhelm Szewczyk - Józef Lompa - Gustaw Morcinek - Kazimierz Gołba - Józef Musioł - Tadeusz Kijonka - Horst Bienek - Małgorzata Szejnert: Czarny ogród - Joseph von Eichendorff - Janina Podlodowska - Jerzy Szymik - RYBNIK - ciekawostki - Górny ¦l±sk w literaturze - Cymelia - Poezja ¶l±skich poetów - Legendy i ba¶nie - Ksi±żki ¶l±skich pisarzy - Gwar±

informacje ogólne, teoria:

 1. Bednorz Zbyszko i in.: ¦l±sk. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom II. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-05369-0, s. 442- 450
  KS 7336
 2. Fazan Mirosław, Nawrocki Witold: Katowickie ¶rodowisko literackie w latach 1945-1967. Katowice: ¦l±sk, 1969.
  G¦ 19185
 3. Heska-Kwa¶niewicz: Literaci na odzyskanym ¦l±sku. "¦l±sk" 1998 nr 11 s. 42- 44.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Kluczewska Barbara: Niemieckojęzyczni. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 9.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. KuĽnik Grażyna: Gdzie jeste¶, pieronie? Schellbach pytał o to stale. ¦l±sk ma bogat± mapę literack±. Mieszkało w tym regionie wielu pisarzy. "Polska. Dziennik Zachodni" z 8 maja 2009 roku, s. 23.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 6. Leszczyna Jacek: Jak pisano po polsku na ¦l±sku w XIX wieku. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 6- 7.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego ¦l±ska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym ¦l±sku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miło¶ników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętno¶ci w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Ksi±żnica Polska, 1920.
  stl 6935 (cymelia)
 8. Lubosz Bolesław: Bohaterowie i staty¶ci. Katowice: ¦l±sk, 1982. ISBN 83-216-0305-X.
  G¦ 2756
 9. Majerski Paweł: Dziko¶ć w sercu poetyckiego ¦l±ska. "¦l±sk" 1997 nr 5 s. 16- 17.
 10. Malessa Monika: Wychodzenie ze ¶l±skiego za¶cianka. "Nowe Ksi±żki" 1984 nr 11 s. 111.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 11. Malicki Jan: Laury, togi, pastorały : Szkice o kulturze literackiej renesansowego ¦l±ska. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0309-2.
  G¦ 3498
 12. Najwybitniejsi pisarze niemieckojęzyczni na Górnym ¦l±sku. "Gazeta Wyborcza"
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 13. Nowacki Dariusz: Literatura bez regionalnych zobowi±zań. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 12.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 14. Pawłowiczowi Maria: Polska ksi±żka na ¦l±sku. Rozmowę przeprowadziła Stanisława Warmbrand. "¦l±sk" 1997 nr 1 s. 34- 35.
 15. Rott Dariusz: Ogrodzińskiego synteza pi¶miennictwa ¶l±skiego. "¦l±sk" 1998 nr 4 s. 48- 50.
 16. Sikora Władysław: Wielokropki : Szkice o kulturze ¦l±ska Cieszyńskiego. Katowice, ¦l±sk, 1982. ISBN 83-216-0225-8.
  G¦ 18419
 17. Sławek Tadeusz: ¦l±sk - kultura braterska / siostrzana. Kilka uwag o pracy, my¶li i inspiracji religijnej w literaturze ¶l±skiej końca XIX i pocz±tku XX wieku. W: Religijne inspiracje kultury na Górnym ¦l±sku. Red. Wojciech ¦wi±tkiewicz, Janusz Wycisło. Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górno¶l±ski, 1998. ISBN 83-86053-28-3, s. 20- 34.
  G¦ 22307
 18. Smolińska Teresa: Jo wóm trocha połosprowiom. Współcze¶ni gawędziarze ludowi na ¦l±sku. Opole: Instytut ¦l±ski, 1986.
  G¦ 16156
 19. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Katowicki. Informator biograficzny. Katowice: Oddział Katowicki SPP, 1997. ISBN 83901251-8-8.
  G¦ 19604
 20. Warneńska Monika: Niegasn±ce ognie : O pisarzach na ¦l±sku i w Zagłębiu D±browskim. Katowice: ¦l±ski Instytut Wydawniczy, 1987. ISBN 83-7008-057-X.
  G¦ 12527
 21. Zaremba Jan: ¦l±sk - pi¶miennictwo. W: Słownik literatury staropolskiej. Red. Teresa Michałowska. Wyd. 2 poprawi i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1998. ISBN 83-04-04426-9, s. 937- 939.
  KS 22745

pisarze, poeci:

 1. Aleksander Skowroński. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
  cz. 23013
 2. Chomerska Michalina: Pejzaż malowany słowem [Elfryda Tulec]. "Nowiny" z 23 lipca 2003 roku, s. 11.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 3. Dobro zawsze nas ocali. Ukazał się trzeci tomik poetycki Natalii Piekarskiej-Ponety. "Nowiny" z 21 marca 2007 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Dzierżawa Bogdan: Utopek z Wielopola. Żory: Oldprint, 1995. Rec. Jan Miodek o "Utopku z Wielopola." . "Na Styku" 1996 nr 1 s. 19.
 5. Fazan Mirosław: Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. rocznicę ¶mierci. "¦l±sk" 1999 nr 2 s. 56 - 58.
 6. Jan Kopiec. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
  cz. 23013
 7. Józef Bolesław Korzeniowski. "Na Styku" 1996 nr 1 s. 29.
 8. Kańtoch Anna: Jeszcze nie jestem pisark±. Rozmowę przeprowadziła Anna Góra. "Dziennik Zachodni" 2006 nr 78 s. 12.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 9. Karwat Krzysztof: "Nasz człowiek" z Berlina [Henryk Bereska]. "Dziennik Zachodni" 2001 nr 144 s. 21.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 10. Karwat Krzysztof: Stanisław Bieniasz (1950-2001) Między krzesłami. "Dziennik Zachodni" 2001 nr 40 s. 14.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 11. Kincel Ryszard: Ks. Augustyna Weltza życie i dzieło. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 75- 84.
  G¦ 1820z
 12. Korzeniowski Józef. [wiersze]. "Na Styku" 1996 nr 1 s. 14- 15.
 13. Kronikarz rodzinnych stron [Sylwester Musiolik]. "Nowiny" z 28 lutego 2001 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 14. Ks. Stefan Czermiński. Współcze¶ni poeci ¶l±scy. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 1994. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1993. ISBN 83-7030-111-8, s. 242-245.
  cz. 23011
 15. Lubi pisać gwar±. [Elfryda Tulec z Lysek]. "Dziennik Zachodni" 2007 nr 13 s. 2.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 16. Lubosz Bolesław: Konrad poezji ¶l±skiej [Jan Nikodem Jaroń].
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 17. Od zła ku dobru. Spotkanie z Piotrem Rakowskim. "Gazeta Rybnicka" 1999 nr 12 s. 19.
 18. PaĽniewski Włodzimierz: List do Bolesława L. [Bolesław Lubosz]. "Dziennik Zachodni" z 11 stycznia 2001 roku, s. 15.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 19. Pisarz dał sentymentalnego drapaka. [Horst Eckert]. "Trybuna Górnicza" z 9 czerwca 2005 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 20. Pukowiec Janina: [wiersze]. "Na Styku" 1996 nr 1 s. 17- 18.
 21. Rosner Edmund: Poeta polski z czeskiego ¦l±ska [Wilhelm Przeczek]. "¦l±sk" 1996 nr 12 s. 44- 45.
 22. Seget Arkadiusz: Magda z Magdeburga i inne opowiadania. Opole 2000. Rec. Jerzy Szymik: Heimweh. Bole¶ć utraty. "Go¶ć Niedzielny" 2001 nr 42.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 23. Sienkiewicz Wiesław: [wiersz]. "Na Styku" 1996 nr 1 s. 16.
 24. Spotkanie z Piotrem Rakowskim. "Dzień" z 25 listopada 1999 s. 15.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 25. Szczepański Henryk: Dr Edmund Str±żyski. Zapomniany twórca. "Go¶ć Niedzielny" z 5 paĽdziernika 2008 roku, s. XIV.
 26. ¦l±ski Wernyhora. [Wawrzyniec Hajda]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
  cz. 23013
 27. ¦wiat Jacka Molędy. "Dzień" z 27 paĽdziernika 1999 s. 15.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 28. Teresa Snopkowska-Malicka. Współcze¶ni poeci ¶l±scy. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 208- 210.
  cz. 22702
 29. Tum Danuta [wiersze]. "Przegl±d Powszechny" 2000 nr 5 s. 198- 199.
 30. W ciszy więcej usłyszysz.. [Jadwiga Mandera - RYBNICZANKA]. "Gazeta Rybnicka" 2000 nr 12 s. 18.
 31. W setn± rocznicę ¶mierci ks. Konstantego Damrota. "Nowiny" z 1 marca 1995, s. 7.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 32. Waniek Henryk: Czy ¦l±ska już nie ma? Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Klich. "Tygodnik Powszechny. Ksi±żki w Tygodniku" 2003 nr 24, s. 9- 10.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 33. Wieliński Bartosz T.: Ballada o niegrzecznym Janoschu [Horst Eckert]. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 14.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 34. Woszkowska Mariola: Człowiek z małego miasteczka. Wspomnienie o Bolesławie Luboszu. "Dziennik Zachodni" z 8-9 wrze¶nia 2001 roku, s. 21.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 35. Wspomnienie o Albinie Siekierskim. "Dziennik Zachodni" 2005 nr 44 s. 17.
 36. Ziomkowie docenili. [Kazimierz Strzałka]. "Nowiny" z 14 listopada 2001 roku, s. 1 i 3.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 37. Zmarł Stanisław Bieniasz. "Dziennik Zachodni" z 13 lutego 2001.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 38. Zostawiam swój gor±cy ¶lad. Wiersze Andrzeja Romana Wowry. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 1990. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1989, s. 146- 151.
  cz. 22705

Janina Podlodowska - http://www.rybnik.pl/bsip/podlodowska/Podlodowska.htm

Jerzy Szymik - http://www.bibliofilur.republika.pl/album/szymik.htm


Ligoniowie:

 1. Baranowicz Jan: Juliusz Ligoń : ¦l±ski działacz i poeta. Katowice: ¦l±sk, 1960.
  G¦ 3412z
 2. Juliusz Ligoń. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
  cz. 23013
 3. Karlik z "Kocyndra" [Stanisław Ligoń]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
  cz. 23013
 4. Steller Stefan: ¦l±skie drogi Ligonia. [Stanisław Ligoń]. "¦l±sk" 1998 nr 12 s. 40- 43.
 5. Widera Bogdan: Mało od¶więtny tekst. W 50. rocznicę ¶mierci Stanisława Ligonia. "Trybuna ¦l±ska. Magazyn" z 12 marca 2004 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Wilhelm Szewczyk:

 1. Kisiel Marian: Między przepa¶ciami. O poezji Wilhelma Szewczyka. "¦l±sk" 1997 nr 9 s. 51- 54.
 2. Kuczyński Krzysztof: O niemcoznawczych zainteresowaniach Wilhelma Szewczyka. "¦l±sk" nr 10 s. 45- 47.
 3. Listy do Wilhelma Szewczyka. "¦l±sk" 1996 nr 1 s. 25- 27.
 4. Nazywali go Wilu¶, Wili, Lusiek. Wspomnienie o Wilhelmie Szewczyku w 90. rocznicę urodzin. "Dziennik Zachodni" 2006 nr 16 s. 11.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. Siwczak Ewa: Wili - nasz człowiek. "Nowiny" z 31 stycznia 2001 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 6. Siwczak Ewa: Z zapisków i notatek. "Nowiny" z 10 paĽdziernika 2001 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Skocza Marek: Przewodnik ku Europie. W 10. rocznicę ¶mierci Wilhelma Szewczyka. "Dziennik Zachodni" 2001 nr 133 s. 13.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 8. Szewczyk Grażyna: ".mój ojciec kochał ksi±żki, cygara i Czarn± Sarenkę." Rozmowę przeprowadziła Marta Fox. "¦l±sk" 1996 nr 1 s. 22- 24.
 9. Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sob± : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania ¦l±skiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
  G¦ 19364
 10. Wilu¶, Lusiek, Wiliam. "Dzień. Trybun± ¦l±ska" 25 czerwca 2001 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Lompa:

 1. Bojownik o polsko¶ć ¦l±ska. W setn± rocznicę ¶mierci Józefa Lompy 1863-1963. "Nowiny" 1963 nr 14 s. 3.
 2. Długosz J.J.: Małe i niespodziewane odkrycie Troi albo dlaczego warto uważnie czytać zapiski Lompy. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorz±dowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.192- 194.
  cz. 23013
 3. Lyszczyna Jacek: "Nie drog± bit±, lecz ¶cieżkami dzikimi wybijam się." W 200-lecie urodzin Józefa Lompy. "¦l±sk" 1997 nr 6 s. 50- 52.
 4. Snoch Bogdan: Józef Piotr Lompa 1797-1863. W: Ziemia ¦l±ska. Tom 4. Red. Lech Szaraniec. Katowice: Muzeum ¦l±skie, 1997. s. 381- 385.
  G¦ 21718
 5. Szołtysek Marek: Józef Lompa - geniusz w ubóstwie. "Gazeta Rybnicka" 1997 nr 6 s. 16- 17.
 6. Szołtysek Marek: ¦l±ski Sokrates. "Go¶ć Niedzielny" z 8 lipca 2007 roku, s. XI.
 7. Z dziejów pewnego pomnika. "¦l±sk" 1996 nr 8 s. 79.

Gustaw Morcinek:

 1. Heska-Kwa¶niewicz Krystyna: Morcinek nie wymy¶lił Stalinogrodu! "Go¶ć Niedzielny" z 7 marca 2004 roku, s. 27.
 2. Klich Aleksandra, Baster Marek: Morcinek - pisarz, który wzruszał. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 10.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 3. Kolińska Krystyna: Pisarz i człowiek. "Gospodyni" 1991 nr 36 s. 5.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: ¦l±sk, 1956.
  G¦ 4522
 5. Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
  G¦ 16904
 6. Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: ¦l±sk, 1956.
  G¦ 4524
 7. Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ci±g dalszy. Katowice: ¦IN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
  G¦ 6531
 8. Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
  G¦ 3726
 9. Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
  G¦ 3112
 10. Morcinek Gustaw: Wyr±bany chodnik. Wyd. 5. Katowice: ¦l±sk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
  G¦ 964z
 11. Wach-Malicka Henryka: Z samotno¶ci w samotno¶ć. "Dziennik Zachodni" 2006 nr 198 s. 18.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Kazimierz Gołba:

 1. Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze ¦l±scy we wrze¶niu 1939. Wyd. 6. Katowice: ¦l±sk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
  G¦ 13003
 2. Heska-Kwa¶niewicz Krystyna: ¦l±zak z wyboru. "Go¶ć Niedzielny" z 28 kwietnia 2002 roku nr 17 s. 41.
 3. Widera Bogdan: "Nasz" człowiek z Rzeszowa. W 50. rocznicę ¶mierci Kazimierza Gołby. "Trybuna ¦l±ska" z 26 kwietnia 2002 s. 4- 5.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Musioł:

 1. Lubina-Cipińska Danuta: Chłopak z Połomi. "Nowiny" z 11 kwietnia 2001 s. 15.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 2. Leżeński Cezary: W Polskę wpisane. "Nowe Ksi±żki" 1989 nr 6 s. 25.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 3. Czy na pewno ble, ble? "Gazeta Rybnicka" 2007 nr 3 s. 25.
 4. Nowa ksi±żka Józefa Musioła. "Gazeta Rybnicka" 2001 nr 2 s. 23.
 5. Musioł Józef: Chachary : Sceny s±dowe w Stalingradzie. Katowice: ¦IN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
  G¦ 22293
 6. Tuziak Andrzej: ¦l±skie ¶lady. "Dzień. Trybuna ¦l±ska" z 2-3 maja 2001 roku, s. 11.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Tadeusz Kijonka:

 1. Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
  G¦ 20235
 2. Kijonka Tadeusz: ¦nieg za ¶niegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
  G¦ 20227
 3. Kijonka Tadeusz: ¦wiadectwo poety. Rozmowę przeprowadziła Konstanty Pieńkosz. "Literatura" 1987 nr 2 s. 28- 31
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Żuliński Leszek: Wiersz mój przygarbiony. O(O wierszach stanu wojennego Tadeusza Kijonki). "¦l±sk" 1996 nr 12 s. 32- 33.

Horst Bienek:

 1. Bienek Horst: Kawałki biograficzne. "¦l±sk" 1996 nr 8 s. 28- 29.
 2. Bieniasz Stanisław: Horst Bieniek - jeden z nas. "¦l±sk" 1998 nr 10 s. 22- 24.
 3. Budnik Rafał: ¦l±skie opowie¶ci Horsta Bienka. Rozmowę przeprowadził Marcin Pietraszewski. "Dzień" z 24 listopada 1999 s. 9.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Karwat Krzysztof: Z Gleiwitz do Gliwic. Horst Bienek, pisarz ¶l±ski. "Trybuna ¦l±ska" 2005 nr 51.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. Lewandowski Jan F.: Bienek filmowy. "¦l±sk" 1997 nr 10 s. 43.
 6. Pisarz z pogranicza. "Dziennik Zachodni" 2005 nr 277 s. 18.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Wiatr Marcin: Bienek: ¦l±sk, moje marzenie. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 11.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Małgorzata Szejnert: Czarny ogród

 1. Babuchowski Szymon: Ogród ukryty w ksi±żce. "Go¶ć Niedzielny" 2008 nr 40 s. 50- 53.
 2. Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
  G¦ 3843z
 3. Szejnert Małgorzata: Giszowiec jako metafora. Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Wolnik. "Polska. Dziennik Zachodni" z 11 grudnia 2007 roku, s. 32.
  [wycinek w kartotece regionalnej]

Joseph von Eichendorff:

 1. Eichendorf Joseph von: Z cyklu: Wspomnienie młodo¶ci. "Przegl±d Powszechny" 2000 nr 4 s. 65- 69.
 2. Eichendorff Joseph von: Z życia Nicponia. "¦l±sk" 1997 nr 11 s. 30- 33.
 3. Glenc Izabela: Joseph von Eichendorff - wybitny syn Ziemi Raciborskiej. [prezentacja multimedialna]
  63cg (historia)
 4. Joseph von Eichendorff [wiersze]. "¦l±sk" 1997 nr 11 s. 22- 25.
 5. Karwat Krzysztof: Blizny na kamieniach. "¦l±sk" 1997 nr 11 s. 17- 21.
 6. Kerner Andrzej: Dom Spotkań Eichendorffa. "Go¶ć Niedzielny" nr 31 s. 23.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Kincel Ryszard: Eichendorffowie w Kraju Hulczyńskim i Opawie. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 85- 98.
  G¦ 1820z
 8. Klich Alekandra: Eichendorff: Romantyczny Niemiec ze ¦l±ska. "Gazeta Wyborcza. Niezbędnik ¦l±ski" Zeszyt 8: Literatura. s. 8.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 9. Lam Andrzej: Poetycka ojczyzna Eichendorffa. "Przegl±d Powszechny" 2000 nr 4 s. 76- 85.
 10. Poeta romantyzmu. "Dziennik Zachodni" 2005 nr 52 s. 11.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 11. Raudner Tomasz: Granit w podzięce. "Nowiny" z 12 lipca 2006 roku, s. 12.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 12. Rzega Henryk: Religijno¶ć Josepha von Eichendorffa w okresie dzieciństwa i wczesnej młodo¶ci. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 99- 104.
  G¦ 1820z
 13. Stein Volkmar: Joseph von Eichendorff : Ein Lebensbild. Obraz życia. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 2001. ISBN 3-87057-242-6.
  G¦ 23648
 14. Strofy ze "starego kraju." "¦l±sk" 1996 nr 9 s. 25.
 15. Szewczyk Grażyna Barbara: Ostatni rycerz romantyzmu. "Sl±sk" 1997 nr 11 s. 26- 29.
 16. Szymik Jerzy: "Das Zauberwort" : Magia poezji Josepha von Eichendorffa - zapiski na marginesach wierszy, ksi±żek, miejsc i wspomnień. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 168- 182.
  cz. 22702
 17. Szymik Jerzy: Eichendorff: wierna piosneczka ¶l±ska. "Go¶ć Niedzielny" 2007 nr 45 s. 50.

RYBNIK:


ciekawostki:


Górny ¦l±sk w literaturze:

 1. Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze ¦l±scy we wrze¶niu 1939. Wyd. 6. Katowice: ¦l±sk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
  G¦ 13003
 2. Grabski Władysław Jan: Rapsodia ¶widnicka. Wyd. 8. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0538-9.
  G¦ 5492
 3. Mass Henry: Pastwa. Cieszyn: Johen, 1999. ISBN 83-901818-8-6.
  G¦ 754g
 4. Miarka Karol: Góra Klemennsowa : Powie¶ć z czasów zaprowadzenia chrze¶cijaństwa na ¦l±sku oparta na podaniach ludu. Katowice: Secesja, 1992.
  G¦ 14987
 5. Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: ¦l±sk, 1956.
  G¦ 4522
 6. Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
  G¦ 16904
 7. Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: ¦l±sk, 1956.
  G¦ 4524
 8. Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ci±g dalszy. Katowice: ¦IN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
  G¦ 6531
 9. Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
  G¦ 3726
 10. Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: ¦l±sk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
  G¦ 3112
 11. Morcinek Gustaw: Wyr±bany chodnik. Wyd. 5. Katowice: ¦l±sk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
  G¦ 964z
 12. Musioł Józef: Chachary : Sceny s±dowe w Stalingradzie. Katowice: ¦IN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
  G¦ 22293
 13. Opowie¶ci ¶l±skie. Wybór Jacek Kajtoch. Warszawa: KAW, 1985. ISBN 83-03-01047-6.
  G¦ 6522
 14. Piekarska-Poneta Natalia: Byłam nie tylko na Mikołowskiej. Rybnik: Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. ISBN 83-901718-4-8.
  G¦ 1822z
 15. Siekierski Albin: Blisko, coraz bliżej : Opowie¶ć filmowa. Wyd. 2. Katowice: KAW, 1985. ISBN 83-03-00934-6.
  G¦ 1645z
 16. Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
  G¦ 3843z

Cymelia:

 1. Bonczyk Norbert: Góra Chełmska. Opracował Wincenty Ogrodziński. Wyd. 2 krytyczne. Katowice: Nasza Księgarnia, 1938
  (Wydawnictwa Instytutu ¦l±skiego. Biblioteka Pisarzy ¦l±skich I -III).
 2. Gojawiczyńska Pola: Górno¶l±zaczka. Warszawa: Rój, 1937.
 3. Jaroń Jan Nikodem: Wojsko ¶w. Jadwigi : Pięć obrazków scenicznych z dziejów ¶l±skich. Katowice: ¦l±ski Zwi±zek Akademicki, 1931.
 4. Krzyżanowski Julian: Podania i ba¶ni ¶l±skie. Katowice: Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki, 1938.
  (Wydawnictwa Instytutu ¦l±skiego. Polski ¦l±sk. Odczyty i rozprawy 36).
 5. Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego ¦l±ska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym ¦l±sku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miło¶ników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętno¶ci w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Ksi±żnica Polska, 1920.
  stl 6935 (cymelia)
 6. Lubiński Czesław: Z niwy ¶l±zkiej : Wiersze. Tom pierwszy. Wyd. drugie, pomnożone i poprawione. Bytom G.¦.: Katolik, 1893.
 7. Łakomy Ludwik: ¦więta Barbara Skarbnik i Zabrzeski : Górno¶l±skie legendy górnicze. Wyd. 2 czwórnasób powiększone. D±browa Górnicza: St. ¦więcki, 1933.
 8. Morcinek Gustaw: Duńskie serce. Wyd. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936.
 9. Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 11. 4 ilustracje. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1946
  (Polska i ¦wiat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
 10. Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1947
  (Polska i ¦wiat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
 11. Morcinek Gustaw: Ludzie s± dobrzy. Powie¶ć dla młodzieży. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1935.
 12. Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Ksi±żek Szkolnych, 1933
  (Bibljoteka Szkoły Powszechnej).
 13. Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Wyd. 4. Katowice: Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego, 1948.
 14. Morcinek Gustaw: Maszerować!... Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
 15. Morcinek Gustaw: Miasteczko nad rzek±. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
 16. Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 10 (31- 34 tysi±c). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938
  (Polska i ¦wiat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
 17. Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1935
  (Polska i ¦wiat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
 18. Morcinek Gustaw: Wyr±bany chodnik. Wydanie drugie. Czę¶ć I i II. Cieszyn: Dziedzictwo, 1936.

Gwar±:

 1. Kosyrczyk Klemens: Gawędy Stacha Kropiciela. Katowice: Kuria Metropolitalna, 1994. ISBN 83-901087-2-0.
  G¦ 17934
 2. ¦l±skie beranie czyli humor Górnego ¦l±ska Oprac. Dorota Simonides. Wyd. 2. Katowice: ¦IW, 1988. ISBN 83-7008-046-4.
  G¦ 15688

Poezja ¶l±skich poetów:

 1. Bonczyk Norbert: Stary ko¶ciół miechowski. Katowice: ¦l±sk, 1987. ISBN 83-216-0568-0.
  G¦ 13044
 2. Chmiel Jan: Wiersze gwar± haftowane. Skoczów: Offsetdruk i media, 2007. ISBN 978-83-60431-06-1.
  G¦ 1210b
 3. Chmiel Jan: Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory roku z przistawkami. Skoczów: Offsetdruk i media, 2008.ISBN 978-83-60431-16-0.
  G¦ 1209b
 4. Gierowski Zdzisław: ¦l±sk walcz±cy : poezja i pie¶ń. Katowice: Instytut ¦l±ski, 1946.
  G¦ 2131
 5. Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
  G¦ 20235
 6. Kijonka Tadeusz: ¦nieg za ¶niegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
  G¦ 20227
 7. Krajobrazy i słowa : Antologia poetów zaolziańskich. Katowice: ¦l±sk, 1980. ISBN 83-216-0116-2.
  G¦ 11598
 8. Krupiński Józef: Tratwa ¶więtej Barbary. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1986.
  G¦ 7306
 9. Mandera: Dałe¶ mi. Rybnik: Tęcza, 1993. [RYBNICZANKA]
  G¦ 778g
 10. Pietras-Tum Danuta, Pietras Henryk: Litery w linę powi±zane. Kraków: WAM, 1992. ISBN 83-85304-25-8. [RYBNICZANKA]
  G¦ 15067
 11. Podlodowska Janina: Akwarele. Katowice 1990. [RYBNICZANKA]
  G¦ 18486
 12. Podlodowska Janina: Płon±cy go¶ciniec. Kraków: Secesja, 1990. [RYBNICZANKA]
  G¦ 20240
 13. Podlodowska Janina: Żeby była miło¶ć. Warszawa: Wydawn. MON, 1984. ISBN 83-11-07051-2. [RYBNICZANKA]
  G¦ 9762
 14. Sordyl Honorata: Otwórz ciszę. Wodzisław ¦l±ski: Urz±d Miasta Rydułtowy, [ok. 2000]. ISBN 83-907476-2-6.
  G¦ 24615
 15. Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sob± : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania ¦l±skiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
  G¦ 19364
 16. Szymik Jerzy: Dotyk Ľrenicy : wiersze z lat 1993-1996. Lublin: Norbertinum, 1997. ISBN 83-86837-41-1.
  G¦ 19714
  . Szymik Jerzy: Ziemia niebieska. Lublin: Norbertinum, 1994. ISBN 83-85131-55-8.
  G¦ 21427
 17. Szymik Jerzy: Zupełnie inaczej. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1991. ISBN 83-7030-084-7.
  G¦ 20229
 18. W ciemno¶ci słyszę Boga kroki.. Wiersze poetów ¶l±skich. Oprac. Renata ZwoĽniakowa. Katowice: Księgarnia ¶w. Jacka, 1986.
  G¦ 6848

Legendy i ba¶nie:

 1. Bajki i Podania. Zebrał Józef Lompa. Wrocław: Ossolineum, 1965.
  G¦ 4003z
 2. Baranowicz Jan: Ba¶nie ¶l±skie. Warszawa: LSW, 1957.
  G¦ 5357
 3. Buczyński Jerzy: Skarbnik, zmory, utopce i upiory : Opowiadania ludowe z ziemi rybnickiej i wodzisławskiej. Racibórz: WAW, 2005. ISBN 83-89802-06-6.
  G¦ 1677z
 4. Dobkiewiczowa Kornelia: Miedziana lampa : Ba¶nie i opowie¶ci o ¶l±skim skarbniku. Wyd. 5. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986. ISBN 83-10-08908-2.
  G¦ 213z
 5. Eichendorff Joseph von: Górno¶l±skie ba¶nie i podania. Racibórz: Silesia, 1991.
  G¦ 16790
 6. Morcinek Gustaw: Legendy i ba¶nie. Katowice: ¦l±sk, 1984. ISBN 83-216-0433-1.
  G¦ 5226
 7. Morcinek Gustaw: W wiergułowej dziedzinie. Katowice: ¦l±sk, 1975.
  G¦ 12997
 8. Stronczek Anna: ¦l±skie Bojki Babci Any. Katowice: Infomax, 2006. ISBN 83-89476-26-6.
  G¦ 3097z
 9. W skarbnikowym królestwie : Ba¶nie i podania ¶l±skie. Wybór. Jadwiga Kwiecień. Katowice: ¦l±sk, 1990. ISBN 83-216-0627-X.
  G¦ 19268

Ksi±żki ¶l±skich pisarzy:

 1. Rudnicki Janusz: Tam i z powrotem po tęczy. Listy z Hamburga - ci±g dalszy. Warszawa: PIW, 1997. ISBN 83-06-02651-9.
  G¦ 1346z

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl