Gry i zabawy językowe w sytuacji klasowej.  

Opracowała mgr Jolanta Adamczyk - Tomala

Metodycy proponują wykorzystywanie gier i zabaw jako niekonwencjonalnych technik nauczania. Podstawowe cechy tej metody to praca w grupach i nagradzanie grupy zwycięskiej.  

Zabawa językowa to wprowadzenie dodatkowych elementów pobudzających motywację w procesie nauczania języków obcych.

Cel zabawy językowej to:

Istnieją następujące typy zabaw:

Gra językowa to zadanie lekcyjne oparte na rywalizacji, konkretyzacji i ugruntowaniu wcześniej wprowadzonych elementów językowych. Stuprocentowa poprawność językowa nie jest tutaj wymagana. Nacisk należy położyć na składnię i leksykę. Uczniowie powinni osiągnąć zdolność samorealizacji i umiejętność wymieniania opinii dotyczącej danego zagadnienia językowego.  Ponadto prowadzący powinien rozwijać umiejętność komunikacji tematycznej. Rolą prowadzącego jest kierowanie, obserwacja i pomoc w sformułowaniu intencji uczestników. Uczestnicy powinni pamiętać, że elementem wieńczącym grę jest rezultat końcowy.  

Podział gier i zabaw językowych:

Wartość dydaktyczna poszczególnych gier i zabaw językowych:

Typy gier językowych:

1. symulacyjne

2. nie - symulacyjne

Poniższa tabela określa wzajemną zależność gier językowych:

GRY JĘZYKOWE
przypadkowe mieszane
nie - symulacyjne
krzyżówki zagadki
strategiczne
symulacyjne
reakcja
"ad hoc"
zachowanie
sytuacyjne
biograficzne odgrywanie
ról

Z punktu widzenia metodycznego gra symulacyjna to formalny model zachowań istniejący w ramach określonych zasad społecznych, które powinny być przestrzegane. Zachowanie uczniów powinno przyjmować formy istniejące w codziennym życiu. Uczniowie powinni wykorzystywać umiejętności i zdolności nabyte wcześniej. Gry nie-symulacyjne wynikają z bezpośredniej komunikacji szkolnej w ramach relacji nauczyciel - uczeń lub uczeń - nauczyciel.   Charakterystyka gier językowych: 

1.Reakcja "ad hoc" - uczniowie proponują natychmiastowe rozwiązanie problemu

Zalety:

2.Zachowanie sytuacyjne- umiejętność szczegółowego zdefiniowania problemu sytuacyjnego

Zalety:

3.Biograficzne- uczniowie wcielają się w postacie historyczne lub fikcyjne

Zalety:

4.Odgrywanie ról- polega na stworzeniu określonej sytuacji w której uczestniczy bliżej nieokreślona liczba uczniów

Zalety:

Uwagi końcowe:

Gry i zabawy językowe powinny:


Opracowała:

mgr Jolanta Adamczyk -Tomala na podstawie:

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl