GWARA, GWARA ¦LˇSKA

Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

gwara, dialekt - ogólnie:

 1. Cienkowski Witold: Język dla wszystkich. Wyd. 2. Warszawa: Ksi±żka i Wiedza, 1981. Poprawno¶ć a gwary, s. 58- 65. Poprawno¶ć a regionalizmy, czyli prowincjonalizmy, s. 66- 73.
  JP 65
 2. Dialekty i gwary w Polsce [z mapk±]. "Geografia w Szkole" 2000 nr 2/3 s. 147- 148.
 3. Dubisz Stanisław, Kara¶ Halina, Kolis Nijola: Dialekty i gwary polskie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. ISBN 83-214-0989-X.
  KS 17472
 4. Encyklopedia Staropolska. Oprac. Aleksander Bruckner. Warszawa: Trzaska, Ebert i Michalski, 1937. Zeszyt czwarty. Gwary, s. 394- 395.
  stks 12641
 5. Jaworski Michał: Nasz język : Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1988. ISBN 83-02-03607-2. Gwary ¶rodowiskowe, s. 75.
  JP 18426
 6. Kledzik Danuta: Jaka jeste¶ nasza gwaro? "Polonistyka" 2001 nr 6 s. 350- 354.
 7. Miodek Jan: Chwalę gwary. "Wiedza i Życie" 1994 nr 1 s. 56.
 8. Polszczyzna gwarowa. "Język Polski w Liceum. Cogito." 2003 nr 13 s. 31.
 9. Regionalizmy - odmiany nieoficjalne mówione. Język Polski w Liceum. Cogito." 2003 nr 15 s. 29.
 10. Urbańczyk Stanisław: Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 7. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-03564-1.
  JP 5430
 11. WoĽna Dominika: Tradycja kultury ojców nie zginie. "Polonistyka" 2008 nr 6 s. 34- 37.

gwara a edukacja:

 1. Synowiec Helena: Gwara w edukacji regionalnej. "Polonistyka" 1998 nr 5 s. 276- 282.
 2. Synowiec Helena: Kłopoty z gwar± w szkole (Dydaktyczne konsekwencje badań nad sprawno¶ci± językow± uczniów w ¶rodowisku gwarowym). "Polonistyka" 1993 nr 2 s. 80- 84.

gwara a literatura:

 1. Dubisz Stanisław: Formy i funkcje stylizacji gwarowej w ludowym nurcie prozy. "Polonistyka" 1988 nr 8 s. 610- 622.
 2. Wojtak Maria: Sposoby funkcjonowania gwary w tekstach Stanisława Wyspiańskiego. "Polonistyka" 1988 nr 8 s. 623- 628.

gwara ¶l±ska:

 1. B±k Krzysztof P.: ¦l±ska gwara jest jak tęcza. "Polska. Dziennik Zachodni. z 17 czerwca 2008 roku, s. 5.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 2. Czy germanizmy i czechizmy - szpec± gwarę ¶l±sk±? "Dzień" z 20 kwietnia 2001 roku.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 3. Drzymała Jan: Gwara czy język? Oto jest pytanie! "Go¶ć Niedzielny" z 13 lipca 2008 roku, nr 28 s. X - XI.
 4. Furtak Ewa: Przerwa na gwarę. "Gazeta. Kujon ¦l±ski." z 21 stycznia 2003 nr 17 s. 1.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. Gajda Stanisław: Gwara górnicza. W: Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pie¶niach. Red. Dorota Simonides. Katowice: ¦l±ski Instytut Naukowy, 1988. ISBN 83-7008-067-7, s. 427- 450.
  G¦ 8130
 6. Godać słabo po ¶lońsku niema gańba, gańba je poradzić godać a niy godać. "Polska Dziennik Zachodni" z 20 czerwca 2008 s. 8- 9.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Gwara ¶l±ska wczoraj i dzi¶. Katowice: Wszechnica Górno¶l±ska. Zwi±zek Górno¶l±ski, 1992.
  G¦ 24341
 8. Kałuża Henryk: Zarys dziejów parafii Wysoka w Ziemi Oleskiej. Nysa-Wysoka, 1998. Gwara, powiedzenia i przysłowia, s. 261- 272.
  G¦ 20626
 9. Kowalska Alina: Przeszło¶ć i teraĽniejszo¶ć dialektu ¶l±skiego. Rozmowę przeprowadził Marian Kisiel. "¦l±sk" 1996 nr 5, s. 53.
 10. Miodek Jan: Fenomen ¶l±skiej gwary. "¦l±sk" 1996 nr 5 s. 52.
 11. Miodek Jan: O ¶l±sko-ogólnopolskich homonimach. "Wiedza i Życie" 1998 nr 12 s. 63.
 12. Miodek Jan: ¦l±ska ojczyzna polszczyzna. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1991 ISBN 83-900122-5.
  G¦ 19982
 13. Miodek Jan: ¦l±ska religijna ojczyzna polszczyzna. "Go¶ć Niedzielny" 2000 nr 52-53.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 14. Miodek Jan: ¦lonsko godka podle Miodka. Realizacja Grzegorz Pawełczak. Chorzów: Studio Gama-Film, [ok. 2005]. VHS-PAL 110 min.
  G¦ 281c
 15. Piękny dialekt. Dyskusja o ¶l±skij godce. "Go¶ć Niedzielny" z 18 listopada 2007 nr 46 s. XVI.
  . Pyrchała Maria: Z uliczek dzieciństwa. Rozmowę przeprowadził Stanisław WoĽnica. "Nowiny" z 2 stycznia 2002 roku, s. 6.
 16. Pyzik Zdzisław: O mowie ¶l±skiej. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 1992. Katowice: Księgarnia ¦więtego Jacka, 1991, s. 85- 89.
  cz. 18138
 17. Szołtysek Marek: Hadry, cesty i mamlasy. W ¶l±skiej mowie jest wiele okre¶leń wywodz±cych się z języka czeskiego. "Dziennik Zachodni" z 2 lutego 2007 roku, nr 28 s. 21.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 18. Szołtysek Marek: Waszbret czy rumpla? Wiele osób twierdzi, że ¶l±ska mowa jest zgermanizowana. To prawda, ale nie do końca. "Dziennik Zachodni" z 29 czerwca 2007 nr 150 s. 17.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 19. ¦l±sko godka - dyskusja po artykule Marii Pańczyk. "Polska. Dziennik Zachodni" z 9 lipca 2008 roku, s. 15.
  [wycinek w kartotece regionalnej]
 20. Tambor Jolanta: Asić się gwar±. "¦l±sk" 1999 nr 3 s. 81.
 21. Tambor Jolanta: ¦l±ska gwara. Język szacowny i dowcipny. "¦l±sk" 1996 nr 5 s, 54- 55.
 22. Tambor Jolanta: ¦l±ska samo¶wiadomo¶ć. "¦l±sk" 1999 nr 7 s. 63.
 23. Urbańczyk Stanisław: Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 7. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-03564-1. ¦l±sk, s. 80- 82.
  JP 5430

język polski na ¦l±sku

 1. B±k Stanisław: Mowa polska na ¦l±sku. W: Górny ¦l±sk. Red. Kazimierz Popiołek i in. Poznań: Instytut Zachodni, 1959. s. 435- 452.
  G¦ 1033
 2. Humeński Julian: Kto ocalił język polski na ¦l±sku? "Horyzonty Wiary" 1994 nr 20 (2) s. 73- 86.
  cz. 16859
 3. Nowakowska-Kempna Iwona: Polszczyzna kresowa na ¦l±sku. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1996. ISBN 83-902893-9-3.
  G¦ 19605
 4. Pastuchowa Magda, Skudrzykowa Aldona: Polszczyzna Zagłębia D±browskiego. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1994. ISBN 83-900122-8-8.
  G¦ 17413
 5. Wycisło Janusz: Poszukiwanie doktrynalnej motywacji walki o język polski na Górnym ¦l±sku w drugiej połowie XIX wieku. W: ¦l±skie Studia Historyczno - Teologiczne 22. Katowice: Księgarnia ¦więtego Jacka, 1989. ISBN 83-7030-088-X, s. 81- 96.
  cz. 17545

słownik gwary ¶l±skiej:

 1. Gerlich Marian Grzegorz: Strachy : W kręgu dawnych ¶l±skich wierzeń. Katowice: ¦l±ski Instytut Wydawniczy, 1989. ISBN 7008-086-3. Słowniczek wyrazów gwarowych, s. 285- 287.
  G¦ 17296
 2. Michalewska Maria Teresa: Mały słownik. "Magazyn Szkolny" 2002 nr 13-14 s. 30.
 3. Rybnicki słownik gwarowy "A." "Na Styku" 1996 nr 1 s. 30- 32.
 4. Simonides Dorota: ¦l±ski horror : o diabłach, skarbnikach, utopiach i innych strachach. Katowice: ¦l±ski Instytut Naukowy, 1984. ISBN 83-00-00847-0. Słowniczek trudniejszych wyrażeń gwarowych, s. 140- 141.
  G¦ 5366
 5. Słownik gwary ¶l±skiej. Katowice: Kolumb, 1994. ISBN 83-902845-0-2.
  KS 18064
 6. Słownik gwary ¶l±skiej. Katowice: Kolumb, 1996. Wyd. 2 rozszerz. ISBN 83-902845-1-0.
  KS 20009
 7. Słownik wyrazów gwarowych. W: Twórca ludowy i jego dzieło (na Górnym ¦l±sku i w okolicy). Katowice: ¦l±ski Instytut Naukowy, 1986. ISBN 83-7008-028-6, s. 261- 263.
  G¦ 15951
 8. Szołtysek Marek: ¦l±sk : takie miejsce na ziemi (opisanie Ojcowizny Górno¶l±zaków). Rybnik: ¦l±skie ABC, 1998. ISBN 83-909286-1-2, Słownik gwary ¶l±skiej, s. A- Ż.
  G¦ 643z
 9. ¦l±skie uciechy i zabawy (materiały etnologiczno-folklorystyczne). Red. Irena Bukowsska-Floreńska. Wyd. 2. Bytom: Muzeum Górno¶l±skie, 1991. Słowniczek gwarowy, s. 263- 269.
  G¦ 20216

scenariusze:

 1. Bonk Gabriela: Wielka Gra o Tytuł ¦l±zaka Szkoły. "Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie" 2004 nr 8 s. 45- 52.
 2. Szymura Eugenia: A może pogwarzymy? "Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie" 2004 nr 8 s. 52- 56.

teksty gwar±:

 1. Bury Janina: Hej! Kolynda, Kolynda! "Magazyn Szkolny" 2001 nr 7-8 s. 20.
 2. Chmiel Jan: Wiersze gwar± haftowane. Skoczów: Offsetdruk i media, 2007. ISBN 978-83-60431-06-1.
  G¦ 1210b
 3. Chmiel Jan: Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory roku z przistawkami. Skoczów: Offsetdruk i media, 2008.ISBN 978-83-60431-16-0.
  G¦ 1209b
 4. Chmiel Jan: Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory roku z przistawkami czyta autor. Skoczów: Offsetdruk i media, 2008.ISBN 978-83-60431-16-0. [audio CD]
  G¦ 454c
 5. Chwila Francek: We fusbalu ¦lonsk był richtik fest potyngom. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 2004. Katowice: Księgarnia ¦więtego Jacka, 2003. ISBN 83-7030-237-8, s. 77- 83.
  cz. 790g
 6. Drewniok Kazimiera: Mój ¦l±sk. Rybnik: Allprint, 1997.
  G¦ 22697
 7. Jag Chmiel: Ballada o chlebie. "Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie" 2006 nr 11 s. 68.
  . Kosyrczyk Klemens: Gawędy Stacha Kropiciela. Katowice: Kuria Metropolitalna, 1994. ISBN 83-901087-2-0.
  G¦ 17934
 8. Lyń czyli zgniluch czyli leber czyli z naszego na blank nasze. W: Z tej ziemi : ¦l±ski kalendarz katolicki na rok 2003. Katowice: Księgarnia ¦więtego Jacka, 2002. ISBN 83-7030-308-0, s. 115- 119.
 9. Musioł Józef: Chachary : Sceny s±dowe w Stalingradzie. Katowice: ¦IN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
  G¦ 22293
 10. Prochaczek Ewa: Przewiane gylyndry. Rawa walc. Naszo bossa nova. Kremplowy blues. Wodzianka dobro na wszystko. Teksty: Ryszard Til, Muzyka: Andrzej SkaĽnik. Katowice: Księgarnia ¦więtego Jacka, 2007. [audio CD]
  G¦ 433c
 11. Simonides Dorota: ¦l±ski horror : o diabłach, skarbnikach, utopiach i innych strachach. Katowice: ¦l±ski Instytut Naukowy, 1984. ISBN 83-00-00847-0.
  G¦ 5366
 12. Stronczek Anna: ¦l±skie Bojki Babci Any. Katowice: Infomax, 2006. ISBN 83-89476-26-6.
  G¦ 3097z
 13. Szołtysek Marek: Biblia ¦l±zoka. Rybnik: ¦l±skie ABC, 2000. ISBN 83-913249-3-1.
  G¦ 649g
 14. Szołtysek Marek: Przypowie¶ć o miłosiernym Gorolu. "Gazeta Rybnicka" 2000 nr 4 s. 17.
 15. Szołtysek Marek: ¦l±sk : takie miejsce na ziemi (opisanie Ojcowizny Górno¶l±zaków). Rybnik: ¦l±skie ABC, 1998. ISBN 83-909286-1-2, Ballada o czwartym gwoĽdziu, s. 17.
  G¦ 643z
 16. ¦l±skie beranie czyli humor Górnego ¦l±ska Oprac. Dorota Simonides. Wyd. 2. Katowice: ¦IW, 1988. ISBN 83-7008-046-4.
  G¦ 15688

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl