PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWA DZIECKA - PRAWA UCZNIA

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku
(zobacz też:
http://ko.katowice.uw.gov.pl/Prawa_ucznia/glowna.htm)

Prawa Człowieka a: konspekty lekcji ; katolicka nauka społeczna ; Unia Europejska

Wymowa Karty Praw Człowieka jest jednoznaczna. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju.

Jan Paweł II
Trzecia Pielgrzymka do Ojczyzny
Warszawa, 8 czerwca 1987
Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim


OGÓLNIE:

PUBLIKACJE ZWARTE:

ważniejsze:

 1. Czyż Elżbieta, Maciej Robert, Tekla Nina: Moje prawa: czyli Konwencja o Prawach dzieci dla dzieci. Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw dziecka, 1994.
 2. Dziecko i jego prawa. Pod red. Elżbiety Czyż. Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 1992.
 3. Encyklopedia PRAWO : nie tylko dla prawników. Wyd. 7. Bielsko-Biała: Park, 2004. ISBN 83-7266-270-3. Prawa człowieka s. 506- 513
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Katowice: Wolumen, 2003. ISBN 83-88260-00-6. Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. s. 8- 17
 5. Michałowska Grażyna: Prawa człowieka i ich ochrona. Warszawa: WSiP, 2000. ISBN 83-02-07606-6
 6. Powszechna Deklaracja Praw człowieka : Karta Praw Młodzieży zredagowana przez UNESCO. Gliwice: Pagina, 1992
 7. Wielomski Adam: Prawa człowieka. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom XV. Radom: Polskie Wydawn. Encyklopedyczne, 2005. ISBN 83-89862-11-5. s. 12- 15
 8. Zwoliński Andrzej: Deklaracja Powszechna Praw Człowieka. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom IV. Radom: Polskie Wydawn. Encyklopedyczne, 2000. ISBN 83-912068-4-X. s. 256- 258

inne:

 1. Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich. W: Klajnerman I.: Nowy ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Poradnik Pracownika Społecznego, 1947. s. 56
 2. Jaroszewski Zdzisław: Choroby, które mącą rozum i budzą lęk. Wyd. 3 rozszerz. Warszawa: PZWL, 1968. Ochrona prawna psychicznie chorych. s. 155- 165
 3. Kodeks Ucznia wprowadzony zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 sierpnia 1975 r.
 4. Kopaliński Władysław: Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy. Warszawa: WP, 1993.ISBN 83-214-0965-2. Pater familias. We wczesnej republice rzymskiej, między V a III wiekiem przed naszą erą, zwyczaj pozwalał ojcu skazać na śmierć głodową dziecko źle rozwinięte. s. 411- 413
 5. Koszewska Katarzyna: Wokół praw człowieka w szkole. W: Poradnik Nauczyciela 2. Pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-8-2. K 1.1 s. 1- 10
 6. Lewin Aleksander: Tryptyk pedagogiczny: Korczak Makarenko Freinet. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986. ISBN 83-10-08841-8. Janusza Korczaka obrona praw dziecka. s. 17- 60
 7. Największe wydarzenia w historii świata. Pod red. Jacquesa Marseille`a i Nadeije Laneyrie-Dagen. Wyd. 2. MAK 2000. ISBN 3-931154-07-6.
  - W Anglii zapewnia się wolność jednostki - Habeas Corpus - 1679 r. s. 176- 177
  - Rewolucja francuska otwiera nową erę - Deklaracja Praw Człowieka - 1789 r. s. 194- 195
 8. Osuch Maciej: Uczeń i jego prawa. W: Poradnik Wychowawcy 2. Pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-9-0. J 2.1 s. 1- 37 i J.2.2 s. 1- 22
 9. Powszechna deklaracja o geomie ludzkim i prawach człowieka. W: Klonowanie człowieka : fantazje - zagrożenia - nadzieje. Pod red. Barbary Chyrowicz. Lublin: KUL, 1999. ISBN 83-87703-51-6. s. 199- 210
 10. Rzecznik Praw Dziecka : Informator 2003. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2003,. ISBN 83-89658-00-3.
 11. Smaga Józef: Era Gorbaczowa? Warszawa: CDN, 1989. Socjalistyczne prawa człowieka. s. 27- 30
 12. Smutek Zbigniew, Maleska Janusz, Surmacz Beata: Wiedza o społeczeństwie. cz. II : Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Rumia: Operon, 2002. ISBN 83-87518-83-2. Prawa człowieka s. 51- 71
 13. Stawicki Apoloniusz: Prawa ucznia. W: Nowa Szkoła : Prawo i organizacja. Pod red. Edwarda Wieczorka. Warszawa: Raabe, 1999. ISBN 83-908428-7-4. E 2,1 s. 1- 8
 14. Toulat Jean: Sztuczne poronienie: wyzwolenie czy zbrodnia? Paris: Éditions du Dialogue, 1978. ISBN 2-85316-020-3. Prawa dziecka s. 49- 58

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ważniejsze:

 1. Adamski Franiszek: Prawa osoby jako podmiotu wychowania. "Wychowawca" 1999 nr 5 s. 28- 30
 2. Bąk Dariusz: Człowiek wobec prawa. "Emaus" 2002 nr 6 s. 3
 3. Drewniak Dorota: Dziecko i jego prawa. "Magazyn szkolny" 2001 nr 10 s. 12
 4. Drewniak Dorota: Prawa człowieka a prawa ucznia. Magazyn szkolny" 2000 nr 9 s. 5
 5. Fleszar Halina: Prawa człowieka - zestawienie bibliograficzne. "Biblioteka w szkole" 1995 nr 5 s. 7- 9
 6. Konwencja o Prawach Dziecka. "Biblioteka w szkole" 1993 nr 3 s. 9- 17
 7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogóle Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. "Gazeta Szkolna" 1999 nr 7 s 11- 14 [wycinek w kartotece tekstowej]
 8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogóle Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" z dnia 23 grudnia 1991 nr 120 art. 526 [wycinek w kartotece tekstowej]
 9. Kordziński Jarosław: Prawa ucznia. "Wychowawca" 1995 nr 6 s. 11- 12
 10. Moskwa Jacek: Prawa człowieka i prawa narodu. "Królowa Apostołów" 1984 nr 5 s. 6- 7 [wycinek w kartotece tekstowej]
 11. Osuch Maciek: Karta Praw Ucznia część I. "Zielona Liga" 2003 nr 76 s. 19- 20
 12. Osuch Maciek: Karta Praw Ucznia część II. "Zielona Liga" 2003 nr 77 s. 19- 20
 13. Piętka Dariusz: Czym jest Deklaracja Praw Człowieka? "Emaus" 2002 nr 6 s. 2
 14. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i proklamowana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. "Biblioteka w Szkole" 1992 nr 6 s. 16- 28
 15. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku. "Aura" 1994 nr 3 s. 4- 5
 16. Prymaka Aneta: Masz prawo, Człowieku... "Cogito" 1998 nr 9 s. 24- 25
 17. Sarzyński Dariusz: Prawa wszystkich dzieci. "Cogito" 1999 nr 18 s. 8- 9
 18. Sawicki Mieczysław: Wolność i prawa ucznia. "Nowa Szkoła" 2001 nr 2 s. 23
 19. Stańczyk Jerzy: Zbrodnia i polityka. "Emaus" 2002 nr 6 s. 6- 7
 20. Szostak Henryk: Prawa dziecka niepełnosprawnego. "Magazyn Szkolny" 2001 nr 12 s. 12- 13
 21. Talarczyk Małgorzata: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Magazyn szkolny." 2005 nr 5 s. 9 -12
 22. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000  r. o Rzeczniku Praw Dziecka. (Dz.U. Nr 6, poz. 69). "Służba Życiu" 2000 nr 3 s. 10- 11 [wycinek w kartotece tekstowej]
 23. Wieczorek Piotr: Człowiek na przestrzeni dziejów. "Emaus" 2002 nr 6 s. 5

inne:

 1. Bronić dziecka i rodziny. Rozmowa z Pawłem Jarosem, nowo mianowanym rzecznikiem praw dziecka. "Przewodnik Katolicki" 2001 nr 10 s. 14- 15 [wycinek w kartotece tekstowej]
 2. Bronię najsłabszych. Rozmowa z Pawłem Jarosem - Rzecznikiem Praw Dziecka. "Nowa szkoła" 2002 nr 4 s. 25- 26
 3. Dominiczak Andrzej: Prawo do praw! "Cogito" 1999 nr 18 s. 10- 12
 4. Glomba Danuta, Moryc Elżbieta: Prawa dziecka- refleksje nauczyciela gimnazjum. "Nowa szkoła" 2001 nr 7 s. 36- 38
 5. Jaksim Marianna: Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej. "Wiadomości Historyczne" 2001 nr 2 s. 79- 81
 6. Kawecki Michał: Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. "Lider" 1996 nr 7-8 s. 4
 7. Lachowicz Lesław: Wychowywać to także dać prawa. "Lider" 1996 nr 10 s. 22- 24
 8. Musiał Jan: Wobec prawa. "Droga" 1996 nr 35 s. 5 [wycinek w kartotece tekstowej]
 9. Prawa rodziców. "Służba Życiu" 2002 nr 1 s. 15- 17 [wycinek w kartotece tekstowej]
 10. Szczucka-Kubisz Natalia: Kowalski przeciwko Polsce. "Wiedza i Życie" 2000 nr 6 s. 43- 45

KONSPEKTY lekcji i konkursów:

 1. Ambroziak Iwona, Piwczyk Ewa: Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... Scenariusz lekcji 90 minut. "Biblioteka w Szkole" 2002 nr 2 s. 28- 19
 2. Kawa Barbara, Żmuda Monika: Konwencja Praw Dziecka - konkurs. "Wszystko dla Szkoły" 2003 nr 10 s. 14- 17
 3. Lubczyńska Ewa, Walkiewicz Beata: Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka. W: Poradnik Wychowawcy 2. Pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-9-0. H 8.1 s. 1- 3
 4. Marek Lucyna: Scenariusz lekcji wychowawczej. Temat: Podstawowe prawa człowieka. "Aura" 2004 nr 2 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 113. s. 10
 5. Piwczyk Ewa, Ambroziak Iwona: Jako uczeń mam prawo... Propozycja zajęć na temat praw ucznia. "Biblioteka w szkole" 2002 nr 3 s. 16- 17
 6. Pomianowska Małgorzata, Walkiewicz Beata: Gdzie są zapisane nasze prawa? W: Poradnik Wychowawcy 2. Pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-9-0. H 8.2 s. 1- 3
 7. Prawa człowieka. "Unia Europejska" 2002 wrzesień s. 68- 70
 8. Tajemnicza wyspa: Scenariusz zaczerpnięty z podręcznika "Pierwsze kroki. Jak uczyć o prawach człowieka", Amnesty International 1997 r., red. A. Legan, E. Soboń. Temat: Dokumenty dotyczące praw człowieka. Zajęcia mają wprowadzić uczniów w temat praw i zbudowanych w oparciu o ich potrzeby i zapoznać ich z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Podnoszą kwestię tego, jak cenimy prawa. Jako propozycja dla Szkolnej Grupy Amnesty International przedstawiony jest pomysł stworzenia listy "praw obowiązujących w klasie". Zajęcia mogą być także wstępem do omawiania Konstytucji RP. W: Scenariusze Zajęć Lekcyjnych. Dyrektor Szkoły. 2005 - [CD-ROM 64c]
 9. Walkiewicz Beata: Prawa ucznia w statucie szkoły. W: Poradnik Wychowawcy 2. Pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-9-0. H 8.4 s. 1- 2

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA:

publikacje zwarte:

 1. Aubert Jean-Marie: Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku. Warszawa: PAX, 1986. ISBN 83-211-0689-7. Prawa człowieka s. 91- 96
 2. Chrapek Jan, Żakowska Jacek: Wyzwania : Wypisy z lektury nauczania społecznego Papieża Jana Pawła II. Kraków: Michalineum, 1987. ISBN 83-70-19-030-8. Prawa człowieka s. 45- 50
 3. Grześkowiak Alicja: W trosce o rodzinę. Częstochowa: Niedziela, 1996. ISBN 83-86076-35-6. Karta Praw Rodziny u podstaw ładu społecznego. s. 88- 107
 4. Jan Paweł II: Encyklika Redemptor Hominis (...). Wyd. 5. Wrocław: WKA, 1986. Prawa człowieka: "litera" czy "duch". s. 64- 71
 5. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym. Pelplin: Komisja Duszpasterstwa Rodzin, 1983
 6. Karta Praw Rodziny. W: Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1994. Katowice: KŚJ, 1993. ISBN 83-7030-111-8. s. 63- 71
 7. Katolicka nauka społeczna : szkice katechez dla dorosłych. Katowice: KŚJ, 1983. Godność i prawa człowieka. s. 7- 11
 8. Kondziela Joachim J.: Osoba we wspólnocie : Z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej. Katowice: KŚJ, 1987. Chrześcijańskie ujęcie praw człowieka na tle dyskusji międzynarodowej .s 35- 46
 9. Messori Vittorio: Czarne karty Kościoła. Katowice: KŚJ, 1998. ISBN 83-7030-256-4. Prawa człowieka s. 83- 99
 10. Olejnik Stanisław: Teologia moralna. Dar* Wezwanie* Odpowiedź. 6 , Życie osobiste i współżycie międzyludzkie. Warszawa : ATK, 1991
 11. Sikorski Dariusz: Podstawowe prawa człowieka jako wyraz jego gdoności. W: Kowalski Jan, Sikorski Dariusz, Ślęzak Grzegorz: Poznać człowieka w Chrystusie. Częstochowa: Częstochowskie Wydawn. Diecezjalne, 1983. s. 25- 58
 12. Ślipko Tadeusz: Zarys etyki szczegółowej 1. Kraków: WAM, 1981. Osoba ludzka jako podmiot uprawnień i obowiązków względem samej siebie. s. 77- 209

artykuły z czasopism:

 1. Bieliński Paweł: Chrześcijanie wobec praw człowieka. "Miejsca Święte" 1999 nr 2 s. 65
 2. Filibeck Giorgio: Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II (podstawy i zasady). "Inspiracje" 1998 nr 6 s. 11- 15
 3. Husarska Anna: Kościół w obronie praw człowieka. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 41 s. 11
 4. Jan XXIII: Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości i wolności (Pacem in terris) "Znak" 1982 nr 332-334 Prawa człowieka s. 832- 835
 5. Karcz Jan: Warunki pokoju społecznego. Prawa człowieka w nauczaniu Episkopatu Polski. "Za i przeciw" 1981 nr 19 s. 9 [wycinek w kartotece tekstowej]
 6. Kiełbasa Jan: O prawach człowieka - inaczej. "Znak" 1988 nr 398 s. 104- 112
 7. Ryczan Kazimierz: Prawa człowieka a duszpasterstwo. "Niedziela" 1999 nr 15 s. 1 i 5 [wycinek w kartotece tekstowej]
 8. Styczeń Tadeusz: Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II czyli Chrześcijanin wobec wartości ludzkich dziś. (część druga). "Wychowawca" 1993 nr 3 s. 7- 8
 9. Styczeń Tadeusz: Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II czyli Chrześcijanin wobec wartości ludzkich dziś. (część pierwsza). "Wychowawca" 1993 nr 2 s. 22- 23
 10. Zięba Maciej: Papież praw człowieka. "Azymut" 2001 nr 12 s. 1 i 5 [wycinek w kartotece tekstowej]

UNIA EUROPEJSKA:

 1. Chałupka Ewa: Równi wobec prawa. "Unia Europejska" 2003 nr 2 s. 71- 73
 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W: Prawo Unii Europejskiej. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Park, 2005. ISBN 83-7266-367-X. s. 383- 399
 3. Orzecznictwo Strasburskie. Toruń: TNOiK, 2001. ISBN 83-7285-044-5. System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka s. 11- 200
 4. Przed Trybunałem Europejskim. "Świat Prawa: praktyczna encyklopedia prawa" Zeszyt numer 1. ok. 2000. s. 1101- 1103
 5. Szydłowska Aneta: Europejczyk się skarży. "Unia Europejska" 2003 nr 4 s. 40- 46
 6. Watson Rory: UE walczy o prawa dla wszystkich swoich obywateli. "Dialog Europejski" 1999 nr 2 s. 2- 4
 7. Watson Rory: Unia chce chronić dzieci. "Dialog Europejski" 1998 nr 6 s. 2- 4

opracowała Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl