UNIA EUROPEJSKA

Treść pytań do konkursu na Dzień Europejski przygotowywany przez Samorząd Szkolny na 5 maja 2003 roku.

autorka pytań: Karolina Łyko z III a LO

Unia Europejska w zbiorach naszej biblioteki

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE: Unia Europejska a Śląsk

1. Co zyskuje Unia Europejska, przyjmując Polskę do swego grona?

Włączenie Polski do struktur europejskich przełamie stary, "jałtański" porządek w Europie, Tylko w pełni zintegrowana Europa będzie w stanie sprostać konkurencji USA, Japonii, tzw. tygrysów azjatyckich (np. Korea Płd., Tajlandia, Singapur) oraz Chin.
wynikają z rosnącej wymiany handlowej, dostępu do naszego rynku, korzystnych inwestycji oraz ze stabilizacji polityczno-gospodarczej w regionie.
Polska będzie też odgrywać ważną rolę w handlu Unii Europejskiej z obszarem byłego Związku Radzieckiego.
Polska to również dla Unii Europejskiej olbrzymi kapitał ludzki - ludzie dobrze wykształceni, gotowi sprostać wymaganiom współczesnego rynku oraz nowoczesnych technik i technologii.

2. Wymień Instytucje Unii Europejskiej.

Zgodnie z traktatami założycielskimi, organami (instytucjami) Wspólnot Europejskich są: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy. Radę i Komisję wspierają: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów oraz Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER).

3. Gdzie instytucje Unii Europejskiej mają swoje siedziby?

Instytucje Unii mają siedziby w trzech miastach: Strasburgu (Parlament Europejski), Luksemburgu (Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy), Brukseli (Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej).

4. Jaki charakter ma Rada Unii Europejskiej?

Rada Unii Europejskiej stanowi prawo w Unii. Może występować w kilku postaciach: jako Rada do Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich) lub Rada Specjalna - tzw. branżowa (np. ministrowie rolnictwa, przemysłu, spraw wewnętrznych, itd.). Rada Unii Europejskiej wypracowuje i koordynuje politykę wewnętrzną i zagraniczną UE.

5. Ile liczy obecnie komisarzy Komisja Europejska?

Obecnie Komisja liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat (jeden lub dwóch komisarzy z każdego państwa członkowskiego, w tym przewodniczący i jego dwóch zastępców).

6. Jakie państwa składają się na Beneluks?

Beneluks (Unia Gospodarcza Beneluksu)
Do grupy państw Beneluksu należą Belgia, Holandia i Luksemburg

7. Co reguluje Europejski System Walutowy?

Europejski System Walutowy (ESW)
Reguluje kwestie współpracy walutowej państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach ESW funkcjonują trzy elementy: EURO* (waluta europejska), mechanizm wymiany i interwencji w zakresie kursów walutowych ograniczający wahania kursu wszystkich walut członkowskich względem siebie (Exchange Rate Mechanism) oraz różne mechanizmy kredytowe.

8. Co to są eroregiony?

Euroregiony: Są to obszary współpracy przygranicznej (transgranicznej), będące wynikiem porozumienia przygranicznych jednostek samorządu terytorialnego - lokalnych i regionalnych.

9. Wymień polskie euroregiony - przynajmniej trzy

W obszarze polskiego przygranicza funkcjonują (w różnym stopniu rozwoju) następujące euroregiony: "Bug", "Karpaty", "Nysa", "Pomerania", "Pro Europa Viadrina", "Sprewa-Nysa-Bóbr", "Tatry".

10. Co to jest Jednolity Akt Europejski?

Jednolity Akt Europejski (JAE)
Jest to układ zawarty przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich w 1986 roku (wszedł w życie 1 lipca 1987 roku).

11. Co to jest Rynek Wewnętrzny (Jednolity Rynek)

Jest to obszar Unii Europejskiej bez granic wewnętrznych, w którego ramach zapewniono swobodny przepływ towarów, osób usług i kapitału.

12. Kiedy i przez jakie państwa został podpisany Układ z Schengen?

Został podpisany w 1985 roku w luksemburskim mieście Schengen przez Belgię, Francję, RFN, Holandię i Luksemburg.

13. Zcharakteryzuj Strefę Wolnego Handlu.

Jest to zinstytucjonalizowana forma współpracy ekonomicznej, wykraczająca poza ramy zwykłej umowy handlowej. Opierając się na umowie międzynarodowej, kraje strefy wolnego handlu zobowiązują się do stopniowego eliminowania barier handlowych, przede wszystkim wewnętrznych taryf celnych.

14. Co to jest Ruch Europejski?

Jest to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz integracji europejskiej. Ruch powstał jako efekt Kongresu Europejskiego w Hadze w 1948 roku.

15. Kiedy i gdzie ma swoją siedzibęEuropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)?

Został utworzony w 1990 roku, z siedzibą w Londynie.

16. Kiedy została przyjęta Europejska Konwencja Praw Człowieka?

Została przyjęta przez Radę Europy 4 listopada 1950 roku.

17.Co zakłada Europejska Konwencja praw Człowieka?

Zakłada wspólną ochronę praw m.in. do życia, wolności, nietykalności, bezpieczeństwa osobistego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia, wyznania oraz wolnego wyrażania opinii.

18. Co to jest CEFTA?

CEFTA (Central European Free Trade Agreement)
Jest to porozumienie o powołaniu Środkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Handlu, podpisane 21 grudnia 1992 roku przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

19. Kiedy jest obchodzony Dzień Europy? - geneza.

Dzień Europy został ogłoszony dla uczczenia utworzenia Rady Europy (5 maja 1949 roku).

20. Kiedy jest obchodzony Dzień Unii Europejskiej? - geneza.

Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja dla upamiętnienia publicznej prezentacji w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana pomysłu powołania pierwszej Wspólnoty Europejskiej - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

21. Co to jest Acquis communutaire?

Jest to zestaw praw i przepisów unijnych. Muszą je zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej.

22. Kiedy powstała Unia Zachodnioeuropejska?

Została utworzona 23 października 1954 roku w Paryżu.

23. Czym zajmuje się Unia Zachodnioeuropejska?

Wypracowuje i realizuje decyzje i działania Unii Europejskiej, mające skutki dla jej bezpieczeństwa i obronności.

24. Czy Polska należy do Unii Zachodnioeuropejskiej?

Polska jest partnerem stowarzyszonym UZE.

25. Kto stanowi prawo w Unii Europejskiej?

W Unii Europejskiej, prawo stanowi nie Parlament Europejski (wybrany w powszechnych wyborach), ale Rada Unii Europejskiej (złożona z ministrów państw członkowskich).

26. KTÓRE PAŃSTWA, ROZPOCZĘŁY NEGOCJACJE O CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?

CYPR
CZECHY
ESTONIA
POLSKA
SŁOWENIA
WĘGRY

27. Co wiąże się z datą 9 maja 1950 roku?

Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

28. Kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego?

7-10 czerwca 1979 roku.

29. Kiedy wstąpiły do Unii Europejskiej Hiszpania i Portugalia ?

1 stycznia 1986 roku

30. Co miało miejsce 7 lutego 1992 roku?

Podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej.

31. Co miało miejsce 10/11.12.1999 roku?

Rada Europejska uchwala w Helsinkach podjęcie wiosną 2000 r. negocjacji w sprawie przystąpienia do UE:

Bułgarii, Łotwy Litwy, Rumunii i Słowacji. Turcja uzyskuje status kandydadata.

32. Kiedy i gdzie został podpisany Traktat Paryski?

18 kwietnia 1951 roku w Paryżu.

33. Jaki charakter ma Komitet Ekonomiczno- Społeczny?

Jest to organ doradczy, którego zadaniem jest wyrażanie opinii na temat unijnej polityki gospodarczej i społecznej.

34. Co oznacza skrót EWEA?

(Euratom)- Europejska Wspólnota Energii Atomowej.

35. Jaki jest hymn Unii Europejskiej?

,,Oda do radości''- IX Symfonia Beethovena - wersja instrumentalna.

36. Kiedy została wprowadzona waluta EURO?

1 stycznia 2002 roku.

37. Opisz flagę Unii Europejskiej.

Niebieska z dwunastoma złotymi gwiazdami, ułożonymi w kształcie koła.

38. Kiedy został podpisany Traktat EWG? ( Europejska Wspólnota Gospodarcza)

25 marca 1957r. w Rzymie

39. Wymień wszystkich członków UE.

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

40. Ile miejsc w PE ma Finlandia?

16

41. Wynień stolicę Holandii?

Amsterdam

42. Jaką powierzchnię w km. kwadratowych ma Szwecja?

450 000km kwadratowych.

43. Ile wynosi liczba ludności w Luksemburgu?

418

44. Wymień cele traktatu z Maastricht?

Celem tego Traktatu było:

45. Czy w zintegrowanej Europie nie utracimy tożsamości narodowej?

Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich, ich historii, kultury i tradycji stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Integracja europejska nie oznacza odcinania od własnych korzeni państw, które w niej uczestniczą.

46. Czy Polska utraci suwerenność, przystępując do Unii Europejskiej?

Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, nie utraci suwerenności. Państwa członkowskie Unii Europejskiej

zachowują własne, odrębne władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Decydują o kształcie i kompetencjach organów Unii i uczestniczą w jej decyzjach.

47. Jakie są kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej?

Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy bądź na podstawie skarg przedstawionych przez zainteresowanych lub posła Parlamentu Europejskiego.

48. Podział głosów w instytucjach unijnych w Unii liczącej 27 państw członkowskich, zgodnie z "Deklaracją w sprawie rozszerzenia UE", dołączoną do Traktatu Nicejskiego

49. Wymień Cztery Swobody Rynku Wewnętrznego

swoboda przepływu osób,
swoboda przepływu usług,
swoboda przepływu kapitału,
swoboda przepływu towaru.

50. W którym roku Polska została członkiem NATO?

12 marca 1999roku

51. Z ilu deputowanych składa się PE?

626

52. Ile frakcji powstało po bezpośrednich wyborach do PE? (1999)

8

53. Co to jest TEMPUS?

To ogólnoeuropejski program na rzecz mobilności studentów uniwersyteckich.(Trans - Europen Mobility Scheme for University Students)

54. Kto składa wniosek o członkostwo w UE 27.10.1995 roku?

Łotwa

55. Jakie państwa składają się na UG i W?

Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy.

56. Kiedy rozpoczęły się oficjalne negocjacje z państwami kandydującymi wyznaczonymi w grudniu 1997?

30.03.1998roku

57. Na czym polega pomoc finansowa z Funduszy Strukturalnych dla państw Unii Europejskiej?

Zadaniem Funduszy Strukturalnych jest łagodzenie dysproporcji w poziomie życia ludności, infrastrukturze regionalnej i zatrudnieniu w Unii Europejskiej.

58. Kto jest przewodniczącym PE?

Pat Cox

59. Wymień jeden urząd w Polsce ds. informowania społeczeństwa odnośnie integracji.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

60. Kim był Robert Schuman?

Pan Robert SCHUMAN, Minister Spraw Zagranicznych

61. Jak się nazywali czterej ,,Ojcowie EUROPY''?

Dr Konrad ADENAUER,
Pan Robert SCHUMAN,
Alcide de Gasperi,
Jean Monnet

62. W którym traktacie utworzono Unię celną?

Traktat Rzymski

63. Ilu członków ma Rada Nordycka?

5

64. Wymień członków Rady Nordyckiej (przynajmniej 2)

Szwecja,
Dania,
Finlandia,
Islandia,
Norwegia.

65. Jaki kraj przewodził UE w drugim półroczu 2002 ?

Dania

66. Podaj dokładną datę oficjalnego zakończenia negocjacji przez Polskę?

13.12.2002 r

67. W którym roku Grecja wstąpiła do UE?

1975 rok.

68. W którym roku został zawarty Pakt Brukselski?

1948 rok.

69. W co został przekształcony Pakt Brukselski w 1954 roku?

W Unię Zachodnioeuropejską (UZE)

70. W co został przekształcony Pakt Brukselski w 1954roku?

W Unię Zachodnioeuropejską(UZE)

71. Co to jest Monitor?

Program wspólnotowy poświęcony analizie strategicznej, prognozowaniu i ocenie w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologii.

72. Co to jest NATO?

(North Atlantic Treaty Organization) - zbiorowy pakt bezpieczeństwa.

74. W którym roku zostało utworzone NATO?

4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie

75. Kto jest premierem Wlk. Brytanii?

Tony Blair

76. Jaki kraj UE ma największą liczbę autostrad na km kwadratowy?

Holandia

77. Największy port rzeczny w UE?

Rotterdam

78. Kto jest prezydentem Polski?

Aleksander Kwaśniewski

79. Jaka waluta obowiązuje na Litwie?

Lit

80. Ile trwa kadencja Komisji Europejskiej?

5 lat

81. Z ilu członków składa się Trybunał Obrachunkowy ( Trybunał Rewidentów Księgowych)?

Składa się z 15 członków.

82. Kto oprócz Przewodniczącego tworzy Prezydium Parlamentu?

14 wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów

83. Wymień, chociaż jedną frakcję PE.

-EPP-ED
-PES
-ELDR
-Zieloni/EFA
-EUL/NGL
-UEN
-EDD
-NA


Unia Europejska w zbiorach naszej biblioteki:

Karolina Łyko układając pytania korzystała z książki:

Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Wyd. 4. Gliwice: Wokół nas, 2002.

Ta książka obok szeregu innych poświęconych Unii Europejskiej jest w naszej bibliotece.
Mamy w naszych zbiorach między innymi następujące pozycje:


UNIA EUROPEJSKA A ŚLĄSK

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone w maju 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.

  1. Chcemy być eurorealistami. Rozmowa z metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem. Biskupi w Brukseli. "Gość Niedzielny" 1997 nr 48 s. 12.
  2. Dzielenie po naszymu. W Unii Europejskiej Śląsk będzie się liczyć. "Trybuna Śląska" 31 marca 2004 s. 12.
  3. Raudner Tomasz: Unia to szansa. "Nowiny" z  7 lipca 2004 s. 12.
  4. Szołtysek Marek: Śląsk w Europie czyli klucz pod wycieraczką. "Gazeta Rybnicka" 2002 nr 11 s. 26.
  5. Śląski krok do Europy. "Trybuna Śląska. Dzień" 17 kwietnia 2000 s. 17.
  6. Troszka Wacław: Nasz człowiek w parlamencie Europy. [Jan Olbrycht - urodzony w Rybniku]. "Nowiny" 23 czerwca 2004 s. 5.
  7. Wielkie porządki. Dzięki milionom z Unii Europejskiej wkrótce rozpoczną się w kilku miastach naszego regionu ogromne inwestycje porządkujące gospodarkę wodno-ściekową. "Trybuna Śląska" 28 października 200 s. 18.
  8. Woryna Krzysztof: Czy Unia polubi Śląsk? "Gosć Niedzielny" 1999 nr 17 s. 14.
  9. Wyróżnienie dla Katowic. Dwanaście złotych gwiazd. "Gość Niedzielny" 1998 nr 39.
  10. Z czym do Europy? Śląsk to region atrakcyjny dla inwestorów, ale mamy się też czego wstydzić. Raport. Oczekujemy inwestycji. Rozmowa z Michałem Czarskim, marszałkiem województwa śląskiego. "Trybuna Śląska. Magazyn" 7 maja 2004 s. 6- 7.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl